SÜLFİTASYON ÇAMURU

MISIRIN SÜLFİTASYON ÇAMURUNDA VE ONDAN ELDE 
EDİLEN KOMPOST, VERMİKOMPOST VE NPK’DAKİ GELİŞİM 
VE VERİMİ


ÖZET 

Bu çalışma ham sülfitasyon çamurundan (presleme çamuru) elde edilen kompost, vermikompost ve tavsiye edilen dozlardaki NPK’nın Mısırdaki (Zea mays) verim parametrelerine ve büyümeye olan etkisini ölçmek için yapılmıştır. Ham çamurun ve bu çamurdan elde edilen kompost, vermikompost ve NPK uygulamasının ısı ve su tutma kapasitesini düşürdüğü ancak nem, organik madde ve NPK içeriğini belirgin bir biçimde arttırarak C:N oranını daralttığı gözlemlenmiştir. Tavsiye edilen NPK dozu da organik madde içeriği hariç aynı etkiyi sağlamıştır. Diğer tüm uygulamalar arasında kompostlanmış çamur uygulaması mısırda 157g/bitki olarak belirgin bir şekilde en yüksek kuru madde elde edilmesini sağlamıştır. Benzer şekilde toprağa 4135kg/ha olarak uygulanan kompostlanmış çamur ile azami dane verimi elde edildiği gözlemlenmiştir. Ancak biyolojik verim ve koçan verimi toprağa sırasıyla 10890kg/ha ve 6.811kg/ha olarak uygulanan solucan humusu ile elde edilmiştir. Buna rağmen tahıl:koçan oranı ve hasat indeksi sırasıyla 0.646kg/ha ve 39.28% olarak NPK uygulamasında azami düzeyde elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ürün verimini arttırmada organik besin kaynağının önemini ortaya koyan daha önce yapılmış olan çeşitli diğer çalışmalarla da uyumludur.


GİRİŞ 

Tarıma dayalı endüstriler tarafından üretilen bazı organik atıklar herhangi bir ekonomik öneme sahip olabilir veya olmayabilir. Bu tür tarıma dayalı endüstriyel atıkların sağlıklı bir çevre sürdürülmesinin yanı sıra tarım yoluyla geri dönüşümü yapılarak uygun bir şekilde kullanımı toprağın verimliliğini ıslah etmede atılım sağlayabilir. Organik atıklardan bitki besinince zengin gübre elde etmenin yollarından birisi kompostlamadır. Toprağın verimliliğini arttırmada solucanın rolü zaten oldukça iyi bilinmektedir. Hayvan dışkısından, atıksu çamurundan ve tarım endüstrisi atıklarından (Butt, 1993, Mitchell, 1997 ve Edwards, 1998) solucan humusu üretimi üzerine mevcuttta birçok araştırma zaten yapılmıştır. Presleme çamuru şeker endüstrisince üretilen bir yan üründür.


Presleme çamuru, yüksek ısı ve mum ihtiva etmesi itibariyle arazilerde doğrudan kullanımı mümkün olmayan yumuşak, amorf ve beyazımsı-kahverengi bir malzemedir. Kompostlama ve vermikompostlama bu atığın tarımda kullanımını teşvik etmek için bir alternatif olabilir. Mevcut çalışma sülfitasyon çamurunun, bu çamurdan termofilik bakteriler kullanılarak hazırlanan kompostun, Eisenia foetida türü kullanılarak üretilen solucan humusunun ve NPK’nın mısırda verime ve büyümeye olan etkisini ölçmek için yapılmıştır. Bu çalışmayla presleme çamuru, kompost, solucan humusu ve NPK uygulamalarının toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde meydana getirdiği değişiklikler de ayrıca değerlendirilmiştir.


YÖNTEMLER

Sülfitasyon Çamurundan Kompost Hazırlama: 

Sülfitasyon çamuru Bidvi şeker fabrikası, Saharanpur’dan temin edilmiştir. Presleme çamuru VSI, Pune’dan alınan bakteriyel inokulant kullanılarak kompostlanmıştır. Yığın, koyu renkli ve ince partiküllü bir gübre haline dönüşünceye kadar 60 gün boyunca ahşap sıralı sistemde aerobik kompostolamaya tabi tutulmuştur. Sülfitasyon çamurunun mum içeriğini ve ısısını düşürmek için kısmı aerobik kompostolama yapılmıştır.


Eisenia foetida türü solucan kullanılarak solucan humusunun hazırlanması:

Presleme çamurundan aerobik kompostlama sonrası elde edilen kompost Eisenia foetida türü solucan kullanılarak vermikompostlamaya tabi tutulmuştur. Eisenia foetida türü solucan Shantikunj, Hardwar, Uttaranchal, Hindistan’dan temin edilmiştir.


Netice: 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar sülfitasyon çamuru, bu çamurdan elde edilen kompost ve vermikompost iyi bir besin değeri içermekte ve mısır üretimi için düzenleyici olarak kullanılabilir. Mısırda en yüksek biyolojik verim ve koçan verimi solucan humusu uygulamasında, kuru ağırlık ve dane verimi ise kompost uygulamasında elde edilmiştir. Mevcut çalışmada mısıra uygulanan NPK uygulaması ile en yüksek hasat indeksi klorofil içeriği elde edilmiştir.